bớt 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 sút 50.000 cho đơn hàng trên 1.000.000 ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
nautamine 1 L4660
*
nautamine 2 E1020
*
nautamine 3 P6808
*
nautamine 4 R7075
*
nautamine 5 V8164
*
nautamine 6 P6076
*
nautamine 7 R7060
*
nautamine 8 K4838
*
nautamine 9 V8123
*
nautamine 10 N5831