• Like fanpage Loạn Thế Hồng Nhan

 • Nhận CODE báo danh

  Nhận code báo danh
 • Cùng mời các chiến hữu chia sẻ Fanpage

 • Đạt mốc 12.000 like Fanpage, toàn thể các Chúa Công sẽ nhận ngay “Hổ Tướng Trương Phi”

  Nhận tướng
 • 2 Rương KNB-Nhỏ

  2 Liệt-Rương Phù

  2 Rương Linh Châu Lv1

  10.000 Bạc

 • 5 Rương KNB-Nhỏ

  5 Liệt-Rương Phù

  5 Rương Linh Châu Lv1

  30.000 Bạc

 • 5 Rương KNB-Trung

  5 Phổ-Rương Phù

  5 Rương Linh Châu Lv2

  50.000 Bạc

 • 10 Rương KNB-Trung

  10 Phổ-Rương Phù

  5 Rương Linh Châu Lv2

  50.000 Bạc

 • Hổ Tướng Trương Phi

  5 Rương KNB Lớn

  5 Lương-Rương Phù

  5 Rương Linh Châu Lv3

Lưu danh nhận quà
Game SG140